Organizaciona struktura

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju Društva i Statutom Društva. Osnivač upravlja Društvom neposredno preko Odbora direktora. Organi Društva su: Odbor direktora i Izvršni direktor.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva, a Izvršni direktor vodi operativno poslovanje Društva i rukovodi menadžmentom u skladu sa zakonom i statutom.

IZVRŠNI DIREKTOR

Draško Boljević

dip. ekonomista

e-mail: [email protected]


KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Tel: 020262933

e-mail: [email protected]

Odbor direktora je organ upravljanja Društva. Odbor direktora, pored poslova utvrđenih zakonom i aktom o osnivanju Društva, obavlja i sljedeće poslove:

Odlučuje o dugoročnoj poslovnoj saradnji i zajedničkim ulaganjima sa drugim licima,

Odlučuje u drugom stepenu o pravima zaposlenih u Društvu.

Vlada Crne Gore je imenovala sledeće članove Odbora direktora:

Nataša Jevrić

profesor, Predsjednica Odbora Direktora

Nela Vešović

magistar bioloških nauka, članica

Marija Đurović

dipl. menadžer turizma, članica

Gordana Kasom

doktor bioloških nauka, članica

Mihailo Asanović

dipl. menadžer, član

Struktura