Zaštita ličnih podataka

Lice ovlašćeno za zaštitu ličnih podataka

Tatjana Vukčević

dipl.pravnik

e-mail[email protected]